Miejsce załatwienia sprawy

 

Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)


Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.   o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: epuap.gov.pl/wps/portal.


Godziny pracy

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

 

Wymagane dokumenty

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo, oraz służy do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. Umożliwia również korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach. W każdym e-dowodzie zamieszczony zostanie certyfikat potwierdzenia obecności,         a w dokumentach osób o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych także profil osobisty, który umożliwia logowanie do portali internetowych administracji publicznej.                   W dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia może zostać zamieszczony podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, o ile będzie wyrażona na to zgoda. Osoba ta będzie mogła korzystać z podpisu osobistego po ukończeniu 18 roku życia.


Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny), podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła ten sam skutek prawny jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Posiadacz dowodu osobistego w celu korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy może ustalić kody PIN:
do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry) – certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia
do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr) – certyfikat podpisu osobistego
 
Wniosek składa:

 • osobiście osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba, której pozostało mniej niż 30 dni do ukończenia 18 roku życia;
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni (dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne przy złożeniu wniosku);
 • jeden z rodziców dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeśli pozostaje pod władzą rodzicielską (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna przy złożeniu wniosku);
 • opiekun prawny dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską (osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy złożeniu wniosku);
 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (osoba ubezwłasnowolniona częściowo musi być obecna przy złożeniu wniosku).


Obecność dziecka poniżej 5 roku życia nie jest wymagana. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

Wymagane dokumenty – wniosek składany w formie papierowej:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (DO/W/1) - do pobrania poniżej;
 • do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku jego braku ważny dokument paszportowy (o ile zostały wydane); w przypadku braku powyższych dokumentów może to być inny dokument zawierający fotografię (np. legitymacja szkolna, prawo jazdy, książeczka wojskowa itp.); w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość;


W przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie z Sądu     o ubezwłasnowolnieniu oraz o pozostaniu pod władzą rodzicielską osoby ubezwłasnowolnionej lub ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego.

 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby;
 • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego                 o wymiarach 35x45mm,wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość  oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów         z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,      z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki,            o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.


Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami;

 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.


Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączona do wniosku w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.Wymagane dokumenty - wniosek składany w formie elektronicznej:

 • wniosek elektroniczny (DO/W/1e);
 • wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym jest wnoszony do organu dowolnej gminy;
 • plik zawierający fotografię (wykonaną na wprost) o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45mm, spełniającą wymogi określone dla fotografii składanej osobiście;
 • W przypadku załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami lub w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania do wniosku składanego           w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia                                   o niepełnosprawności   z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej                         w Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie; oryginały tych dokumentów składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
 • W przypadku składania wniosku dla osoby ubezwłasnowolnionej należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego, kuratora lub pozostaniu pod władzą rodzicielską.
 • W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu, ważnego polskiego paszportu.


W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 • Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.


Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 • pierwszy dowód;
 • zmiana danych zawartych w dowodzie;
 • upływ terminu ważności dowodu (wniosek o nowy dowód osobisty składa się co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu);
 • upływ terminu zawieszenia dowodu (dotyczy dowodów z warstwą elektroniczną);
 • utrata dowodu;
 • zmiana wizerunku twarzy;
 • uszkodzenie dowodu;
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej;
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego;
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
 • kradzież tożsamości;
 • inny (należy podać jaki).

UWAGA!

Dokonując zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych należy przedstawić:

 • potwierdzenie złożenia organowi uprawnionemu do prowadzenia dochodzeń zawiadomienia o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych zgłaszającego, w tym serii i numeru dowodu osobistego lub dokument potwierdzający wszczęcie z urzędu czynności przez ten organ

albo

 • decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) stwierdzającą naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych posiadacza dowodu osobistego, w tym serii i numeru dowodu osobistego.
 • Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje się na formularzu  zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych i okazuje się jeden z wyżej wymienionych dokumentów (DO/F/3) – do pobrania poniżej

 


Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.
 • Obecność osoby nie jest wymagana, jeśli osoba nie ukończyła 5 roku życia, lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 • Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego (rodzic opiekun prawny albo kurator -bez kodu PUK).


Odbioru dowodu osobistego (bez kodu PUK i bez ustalenia kodów PIN) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności              w przypadku gdy:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego przyjęty był w miejscu pobytu, lub jeżeli po złożeniu wniosku w siedzibie organu gminy pojawiły się okoliczności, które uniemożliwiają posiadaczowi osobisty odbiór dokumentu (choroba, niepełnosprawność lub inna niedająca się pokonać przeszkoda, która powstała po dniu złożenia tego wniosku);
 • w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku                 o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.


W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego – (formularz składany w formie pisemnej DO/F/2 - do pobrania poniżej):

 • zgłoszenia utraty, kradzieży, bądź uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje osobiście każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu;
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).


Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony, lub uszkodzony zgłasza osobiście ten fakt:

 • w organie dowolnej gminy;
 • w dowolnej polskiej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – posiadacz dowodu osobistego przebywający za granicą;
 • w formie pisemnej pocztą lub faksem ( za granicą – w placówce konsularnej);
 • przez Internet – zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać         w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty: epuap.gov.pl/wps/portal (formularz elektroniczny DO/F/2e);
 • zgłoszenia utraty i uszkodzenia e-dowodu osobistego, poza możliwością zgłoszenia               w siedzibie urzędu, konsulacie RP, w formie dokumentu elektronicznego będzie można dokonać (automatycznie) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie: www.obywatel.gov.pl i www.epuap.gov.pl.
 • Kradzież e-dowodu należy zgłosić do Policji, co będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w przypadku czasowej utraty kontroli nad e-dowodem (osoba nie wie gdzie jest jego dowód osobisty) posiadacz dokumentu może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
 • Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, po tym terminie e-dowód zostanie automatycznie unieważniony, jeśli w tym czasie osoba nie cofnie zawieszenia (jest 14 dni kalendarzowych na cofnięcie zawieszenia).
 • Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, natomiast   w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Do zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonanego przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego lub kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu jest wnoszone,             a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzone przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
 • Posiadacz e-dowodu może samodzielnie zawiesić swoje certyfikaty (e-dowód), lub cofnąć ich zawieszenie, korzystając z e-usługi, która jest dostępna na stronach: www.obywatel.gov.pl i www.epuap.gov.pl.

 

Opłaty

 • bezpłatnie
 • do 30 dni


Termin załatwienia sprawy

 

Tryb odwoławczy:

 • do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Dodatkowe informacje

 • Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą PUK można dowiedzieć się na stronie: edowod.gov.pl.
 • Uwaga! Nie ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód, jeśli jest nadal ważny.
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U z dnia 2019 r. poz. 653 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r.       w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.       w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U z 2019 poz. 400).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.         z 2018 r.,poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 570, z 2018r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019r . Poz. 60).


Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U z dnia 2019 r. poz. 653 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r.       w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. poz. 31) 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.       w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U z 2019 poz. 400).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.         z 2018 r.,poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 570, z 2018r. poz. 1000, 1544, 1669, z 2019r . Poz. 60).


Załączniki:

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Formularz uszkodzenia bądź utraty dowodu osobistego