Miejsce załatwienia sprawy


Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77 (hol główny)

Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który można złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium RP. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: epuap.gov.pl/wps/portal.


Godziny pracy

 • poniedziałek w godz. 9.00-17.00
 • wtorek-piątek w godz. 8.00-16.00

Wymagane dokumenty

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną, który potwierdza tożsamość i polskie obywatelstwo, oraz służy  do elektronicznej komunikacji obywatela z administracją i innymi podmiotami. Umożliwia również korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach. W każdym e-dowodzie zamieszczony zostanie certyfikat potwierdzenia obecności, a w dokumentach osób   o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych także profil osobisty, który umożliwia logowanie do portali internetowych administracji publicznej. W dowodzie osobistym każdej osoby, która ukończyła 13 rok życia może zostać zamieszczony podpis elektroniczny, zwany podpisem osobistym, o ile będzie wyrażona na to zgoda. Osoba ta będzie mogła korzystać z podpisu osobistego po ukończeniu 18 roku życia.

Użycie podpisu osobistego będzie wywoływało dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny. W przypadku podmiotu prywatnego (innego niż podmiot publiczny), podpisanie dokumentu podpisem osobistym wywoła ten sam skutek prawny jak podpis własnoręczny, jeśli podmiot ten i posiadacz dowodu osobistego wyrażą na to zgodę.

Posiadacz dowodu osobistego w celu korzystania z elektronicznych funkcji e-dowodu przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy może ustalić kody PIN:
do logowania – PIN1 (zawierający 4 cyfry) – certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia         
do składania podpisu osobistego – PIN2 (zawierający 6 cyfr) – certyfikat podpisu osobistego
 
Wniosek składa:

 • osobiście osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
 • osoba, której pozostało mniej niż 30 dni do ukończenia 18 roku życia;
 • jeden z rodziców lub opiekun prawny dla osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni (dziecko, które ukończyło 5 lat musi być obecne przy złożeniu wniosku);
 • jeden z rodziców dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, jeśli pozostaje pod władzą rodzicielską (osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna przy złożeniu wniosku);
 • opiekun prawny dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską (osoba ubezwłasnowolniona całkowicie musi być obecna przy złożeniu wniosku);
 • kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo (osoba ubezwłasnowolniona częściowo musi być obecna przy złożeniu wniosku).

Obecność dziecka poniżej 5 roku życia nie jest wymagana. W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.        

Wymagane dokumenty – wniosek składany w formie papierowej:
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego (DO/W/1) - do pobrania poniżej;
 • do wglądu: dotychczasowy dowód osobisty, a w przypadku jego braku ważny dokument paszportowy (o ile zostały wydane); w przypadku braku powyższych dokumentów może to być inny dokument zawierający fotografię (np. legitymacja szkolna, prawo jazdy, książeczka wojskowa itp.); w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
  W przypadku składania wniosku dla osób ubezwłasnowolnionych - zaświadczenie z Sądu    o ubezwłasnowolnieniu oraz o pozostaniu pod władzą rodzicielską osoby ubezwłasnowolnionej lub ustanowieniu kuratora lub opiekuna prawnego.
 • na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby;
 • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45mm,wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość  oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.
  Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymogów w zakresie wizerunku, a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami;
 • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim wypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku;
 • osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Fotografia dołączona do wniosku w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.


Wymagane dokumenty - wniosek składany w formie elektronicznej:
 • wniosek elektroniczny (DO/W/1e);
 • wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym jest wnoszony do organu dowolnej gminy;
 • plik zawierający fotografię (wykonaną na wprost) o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x45mm, spełniającą wymogi określone dla fotografii składanej osobiście;
 • W przypadku załączenia fotografii przedstawiającej osobę w okularach z ciemnymi szkłami lub w nakryciu głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku lub zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej albo dokument opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym zawierający orzeczenie lub zaświadczenie; oryginały tych dokumentów składa się przy odbiorze dowodu osobistego.
 • W przypadku składania wniosku dla osoby ubezwłasnowolnionej należy dołączyć odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego, kuratora lub pozostaniu pod władzą rodzicielską.
 • W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu, ważnego polskiego paszportu.
W przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL,  organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności  żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa  lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

Dodatkowe informacje.

 • Pełnoletni  obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 • pierwszy dowód;
 • zmiana danych zawartych w dowodzie;
 • upływ terminu ważności dowodu (wniosek o nowy dowód osobisty składa się co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego dokumentu);
 • upływ terminu zawieszenia dowodu (dotyczy dowodów z warstwą elektroniczną);
 • utrata dowodu;
 • zmiana wizerunku twarzy;
 • uszkodzenie dowodu;
 • wymiana dowodu bez warstwy elektronicznej;
 • brak możliwości identyfikacji i uwierzytelnienia lub złożenia podpisu osobistego;
 • brak certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego;
 • inny (należy podać jaki).

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby.
 • Obecność osoby nie jest wymagana, jeśli osoba nie ukończyła 5 roku życia, lub nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
 • Dowód osobisty wydany osobie  posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego (rodzic opiekun prawny albo kurator -bez kodu PUK).
Odbioru dowodu osobistego (bez kodu PUK i bez ustalenia kodów PIN) może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności w przypadku gdy:
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego przyjęty był w miejscu pobytu, lub jeżeli po złożeniu wniosku w siedzibie organu gminy pojawiły się okoliczności, które uniemożliwiają posiadaczowi osobisty odbiór dokumentu (choroba, niepełnosprawność lub inna niedająca się pokonać przeszkoda, która powstała po dniu złożenia tego wniosku);
 • w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego
– (formularz składany w formie pisemnej DO/F/2 - do pobrania poniżej):
 • zgłoszenia utraty, kradzieży, bądź uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje osobiście każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu;
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia).  
 
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony, lub uszkodzony zgłasza osobiście ten fakt:
 • w organie dowolnej gminy;
 • w dowolnej polskiej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – posiadacz dowodu osobistego przebywający za granicą;
 • w formie pisemnej pocztą lub faksem ( za granicą – w placówce konsularnej);
 • przez Internet – zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty: epuap.gov.pl/wps/portal (formularz elektroniczny DO/F/2e);
 • zgłoszenia utraty i uszkodzenia e-dowodu osobistego, poza możliwością zgłoszenia w siedzibie urzędu, konsulacie RP, w formie dokumentu elektronicznego będzie można dokonać (automatycznie) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie: www.obywatel.gov.pl i www.epuap.gov.pl.
Kradzież e-dowodu należy zgłosić do Policji, co będzie skutkowało unieważnieniem dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych w przypadku czasowej utraty kontroli nad e-dowodem (osoba nie wie gdzie jest jego dowód osobisty) posiadacz dokumentu  może zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych     w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia, po tym terminie e-dowód zostanie automatycznie unieważniony, jeśli w tym czasie osoba nie cofnie zawieszenia (jest 14 dni kalendarzowych na cofnięcie zawieszenia)
zgłoszenie zawieszenia certyfikatów dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, natomiast w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych rodzic, opiekun prawny lub kurator
do zgłoszenia zawieszenia  lub cofnięcia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonanego przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego lub kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu jest wnoszone, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzone przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego
posiadacz e-dowodu może samodzielnie zawiesić swoje certyfikaty (e-dowód), lub cofnąć ich zawieszenie, korzystając z e-usługi, która jest dostępna na stronach: www.obywatel.gov.pl i www.epuap.gov.pl

      Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą PUK można dowiedzieć się na stronie edowod.gov.pl(http://edowod.gov.pl)
Opłaty
bezpłatnie
Termin załatwienia sprawy
do 30 dni
Tryb odwoławczy
do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      
UWAGA:  NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód, jeśli jest nadal ważny.

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat.


Termin załatwienia sprawy:

 • do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

 • do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

 • pełnoletni  obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:

  • dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzic albo opiekun prawny;
  • dowód osobisty wydany osobie  posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;
  • w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.     

Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

 • upływu terminu ważności dowodu osobistego – co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności;
 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym – niezwłocznie – wyjątek stanowi art. 89 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych: zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany;     
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego – (formularz  składany w formie pisemnej DO/F/2):

 • zgłoszenia utraty, kradzieży, bądź uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje osobiście każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu;
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator - mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18 roku życia).

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony, lub uszkodzony zgłasza osobiście ten fakt:
 • w organie dowolnej gminy;
 • w dowolnej polskiej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – posiadacz dowodu osobistego przebywający za granicą;
 • w formie pisemnej pocztą lub faksem (za granicą – w placówce konsularnej);
 • przez Internet – zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.


Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r . o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz.1626).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).


Do pobrania:


 Załączniki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego