[start]Przewodnicząca Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna przeprowadzona w zdalnym trybie obradowania. Do przeprowadzenia obrad sesji oraz podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość upoważnia art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 374, z późn. zm.).[koniec]

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z  XV sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami
 9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2020-2025.
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 12. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 13. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mieszka I, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 49/2 z obrębu 03-23.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Piaseczyńskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 36 z obrębu 01-22.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory w gminie Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni użytkowej 83,97 m² położonego w budynku wielorodzinnym w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Anny Walentynowicz 21L znajdującym się na działce ewidencyjnej nr 7/8 z obrębu 02-02.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części działki ewidencyjnej numer 4/10 z obrębu 02-02, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części działki ewidencyjnej numer 98/15 z obrębu 03-12, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej.
 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2019.
 21. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 193/VIII/15/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Konstancin-Jeziorna” w zakresie załącznika Nr 2.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstancin-Jeziorna”.
 23. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 43 C.
 26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 324/VII/21/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 27. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 28. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
 29. Korespondencja.
 30. Rozpatrzenie skarg.
 31. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.


Załączniki:

Zawiadomienie o 16. sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna