[start]Zarządzenie nr 55/VIII/2020 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dn. 27 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2019 oraz Uchwała nr Wa.203.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dn. 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Konstancin- Jeziorna za 2019 rok.[koniec]Załączniki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konstancin-Jeziorna za 2019 r.
Uchwała nr Wa.203.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Konstancin- Jeziorna za 2019 rok