Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są zgodne z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r.  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1243).

I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.


Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji Gminy Konstancin-Jeziorna (zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy) jest przestrzeganie:

 1. obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
 2. obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 3. zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępnianie  lub przekazywanie informacji.


Gmina Konstancin-Jeziorna nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
 2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego  w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.


II. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


Informacja sektora publicznego wytworzona w Gminie Konstancin-Jeziorna jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy można nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 270B Ordynacji podatkowej na potrzeby tworzenia kopii i odpisów prze organ podatkowy.

Wysokość opłat za nośniki, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia: Pobierane opłaty można wpłacać na rachunek bankowy nr 10800200040200111120020060.

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek:


W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach BIP Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna lub nie została udostępniona w inny sposób, wnioskodawca składa wniosek, zgodnie z warunkami określonymi na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy zawierający w szczególności:

 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.


Wypełniony wniosek można przesłać przekazać:

 1. na adres:     
  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77; 05-520 Konstancin-Jeziorna
 2. złożyć w Kancelarii Urzędu
 3. przesłać na adres:urzad@konstancinjeziorna.pl
 4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)


Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

III. Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.

W przypadku wydania decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2096 zpóź. zm..).

Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie  za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. Poz. 21302 z póź. zm.) z tym, że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.


Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).