Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - rozstrzygnięcia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania: ZP.271.34.2018

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 13.09.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.36.2018

Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego". Nr postępowania: ZP.271.31.2018

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 17.09.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.39.2018, termin na składanie ofert do dnia 17.09.2018 r. do godz. 10.00

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II

Rozstrzygnięcie postępowania o udzieleniu zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II". Nr postępowania: ZP.271.25.2018

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku - Etap II” Zakres I - Równanie i profilowanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Zakres II

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 05.09.2018 r. nr sprawy: ZP.271.32.2018 Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.32.2018, otwarcie ofert dnia 27.08.2018 r. o godz. 10:30

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.19.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna