Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.45.2018,termin na składanie ofert do dnia 4.10.2018 r. do godz. 10.00

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.43.2018

Remont ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Granicznej w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, numer sprawy: ZP.271.42.2018, termin na składanie ofert do dnia: 21.09.2018 r.do godz. 10.00

Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie- Jeziornie

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr postępowania ZP.271.41.2018, termin na składanie ofert do dnia 21.09.2018 r. do godz. 10.00

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Biblioteki Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.40.2018, termin na składanie ofert do dnia: 21.09.2018 r. do godz. 10.00 UWAGA: zmiana terminu na składanie ofert: oferty należy składać do dnia: 25.09.2018 r. do godz. 10.00

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap II” - 3 części

Przetarg nieograniczony na Budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. – Etap II” Część I - Przebudowa drogi gminnej w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Zaułek w Konstancinie-Jeziornie. Część III - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ściennej w Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna. Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Nr sprawy: ZP.271.38.2018 Termin na składanie ofert do dnia 18.09.2018 r. do godz. 10.00, UWAGA: zmiana terminu na składanie ofert: do dnia 20.09.2018 r. do godz. 10.00,

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna

Postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: :"Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.35.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna