Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania:ZP.271.33.2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, otwarcie ofert dnia 09.08.2017 r. nr sprawy: ZP.271.29.2017

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III

Przetarg nieograniczony na budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. Piłsudskiego. Prusa, Chylickiej, Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia oraz załączniki do SIWZ. nr sprawy: ZP.271.31.2017, otwarcie ofert dnia 26.07.2017 r. godz. 10.30

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

Przetarg nieograniczony pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku". Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami. Nr postępowania: ZP.271.28.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna