Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ogłoszenia

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.58.2018, termin na składanie ofert do dnia 16.11.2018 r. do godz. 10:00

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków P1, przy ul. Mirkowskiej, na działce oznaczonej nr ew. 12/2, obr. 02-01 w Konstancinie-Jeziornie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby przepompowni ścieków P1, przy ul. Mirkowskiej, na działce oznaczonej nr ew. 12/2, obr. 02-01 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.49.2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna