Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 z obrębu 01-26.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna następujących uchwał:

  1. uchwały Nr 805/VII/46/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5 z obrębu 00-04,
  2. uchwały Nr 817/VII/46/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 z obrębu 01-26,


Z niezbędną dokumentacją spraw można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.00.

Wnioski należy składać na piśmie w  terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

Z up. Burmistrza
/-/ Ryszard Machałek
Zastępca Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Informujemy, że dane osobowe osób składających wnioski do planu będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna.

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email: urzad@konstancinjeziorna.pl

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych  tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl 


  •  Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 45,7 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Małgorzata Andrzejak
Data wytworzenia: 2018-07-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-07-11
Data aktualizacji: 2018-07-11
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna