Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza  Gminy  Konstancin-Jeziorna o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci  gazowej  średniego ciśnienia PE 63 mm na terenie części działek nr ew. 1 i 34/10 z obrębu 01-21 i części działki nr ew. 73 z obrębu 01-12,  położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kabackiej.

Strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, w szczególności zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszonymi żądaniami, a także zgłaszać wnioski, uwagi i składać wyjaśnienia na piśmie. W związku z powyższym informuję, że z aktami sprawy (sygn. PP.6733.9.2016.HP), strony mogą zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 w Konstancinie-Jeziornie w poniedziałki w godz. 9:00-17:00, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00.

Jednocześnie informuję, że każde pismo dotyczące przedmiotowej sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 28.06.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


Informujemy, że dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email: urzad@konstancinjeziorna.pl.
Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych  tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl
 


  • Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 213 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Hanna Przybysz
Data wytworzenia: 2018-06-28
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-27
Data aktualizacji: 2018-06-27
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna