Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Obwieszczenie Burmistrza  Gminy  Konstancin-Jeziorna o uchyleniu decyzji nr 2/2017 z dnia 29 marca 2017 r. przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o uchyleniu decyzji nr 2/2017 z dni 29.marca 2017 r.  i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63 mm   na terenie części działek o nr ew. 1 i 34/10 z obrębu 01-21 i części działki nr ew. 73 z obrębu 01-12  położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Kabackiej.

Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie decyzji z dnia 11.06.2018 r. sygn. KOA/1735/Ar/17 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńskiej 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Wydana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Strona niezadowolona z decyzji może wnieść od niej sprzeciw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 19.06.2018 r.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


 Informujemy, że dane osobowe osób biorących udział w postępowaniu administracyjnym będą przetwarzane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celu wykonania obowiązków prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów wykonawczych dla powyższej ustawy.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.konstancinjeziorna.pl oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna; ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, tel. (22) 484-23-00, email: urzad@konstancinjeziorna.pl. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych  tel. 605-976-900, email: iod@konstancinjeziorna.pl.


  • Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 29 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Hanna Przybysz
Data wytworzenia: 2018-06-15
Opublikował(a): ajaskolowski@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-20
Data aktualizacji: 2018-06-26
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna