Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.1405 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek z dnia 10.01.2018 r. pełnomocnika spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 została wydana decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WAR 1701 A na działce numer ewidencyjny 1/1 obręb 0002 Cieciszew w miejscowości Cieciszew, gmina Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób, tj. opublikowanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk


  •  Poniżej do pobrania pełna treść obwieszczenia (format: PDF; rozmiar: 287 KB)

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jadwiga Lenarczyk
Data wytworzenia: 2018-06-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-13
Data aktualizacji: 2018-06-13
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna