Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 63 ust 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie z dnia 28.06.2017 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ulicy Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.

Informuję, że organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie przedłożonej przez wnioskodawców karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także opinii organów współdziałających w postępowaniu tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo z dnia 7 czerwca 2017 r., nr WOOŚ-I.4240.495.2017.MZ.2) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach (pismo z dnia 02.06.2017 r., nr ZNS.4701.15.2017).

W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z treścią postanowienia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, adres ul. Warszawska 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna (budynek „Lima”) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00, w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

  • Poniżej do pobrania treść Obwieszczenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w formacie DOC (rozmiar: 32 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jadwiga Lenarczyk
Data wytworzenia: 2017-06-26
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-07-04
Data aktualizacji: 2017-07-04
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna