Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna


Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. - dalej ustawa ooś) zawiadamiam

  • o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek z dnia 27.04.2017 r. pełnomocnika Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ulicy Julianowskiej w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
     
  • o przekazaniu złożonego wniosku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z/s w Chylicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

W myśl art. 28 K. p. a. stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Zgodnie z art. 10 K. p. a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, adres ul. Warszawska 29, 05-520 Konstancin-Jeziorna, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
/-/ Kazimierz Jańczuk

  • Poniżej do pobrania treść Obwieszczenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w formacie PDF (rozmiar: 128 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Jadwiga Lenarczyk
Data wytworzenia: 2017-05-09
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-05-12
Data aktualizacji: 2017-05-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna