Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+”

 Przedmiotem umowy są wszystkie czynności zmierzające do sporządzenia Programu rewitalizacji, który musi spełniać następujące warunki: 

  • Program Rewitalizacji będzie opracowywany na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, sporządzonych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.,
  • Program Rewitalizacji będzie opracowany zgodnie z „Instrukcją dotyczącą przygotowania projektów rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz preferencji dla projektów mających na celu przywrócenie ładu przestrzennego”, wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w 2016 r.,
  • Program Rewitalizacji będzie uwzględniał wniosek Gminy Konstancin-Jeziorna o przyznanie dotacji „Przygotowanie programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+, zorganizowany przez Województwo Mazowieckie oraz Ministerstwo Rozwoju w ramach konkursu na przygotowanie programów rewitalizacji,
  • Program Rewitalizacji musi spełniać wszystkie „Kryteria oceny programu rewitalizacji do wpisu do wykazu programów rewitalizacji Województwa Mazowieckiego”,
  • Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia wszystkich uwag tej instytucji,
  • Program Rewitalizacji będzie stanowił podstawę do aplikowania o środki finansowe na przedsięwzięcia rewitalizacyjne w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  • Program Rewitalizacji powinien zostać opracowany zgodnie z innymi dokumentami określającymi zasady tworzenia programów rewitalizacyjnych.

Termin wykonania zamówienia:
 30 września 2016 r.

Miejsce i termin złożenia ofert
Ofertę określającą cenę ryczałtową za wykonanie ww. opracowań należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2016 r., do godz. 15.00.

Szczegółowa treść ogłoszenia oraz niezbędne do wypełnienia dokumenty znajdują się w poniższych załącznikach:

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego

Pobierz formularz ofertowy

Pobierz informacje o projekcie

Pobierz wzór umowy

Pobierz wykaz usług

Pobierz wykaz osób

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Elżbieta Bartoszewska
Data wytworzenia: 2016-07-05
Opublikował(a): ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-07-05
Data aktualizacji: 2016-07-05
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna