Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (30.01.2013)


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2013 roku na wniosek Saur Konstancja Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych znajdującej się przy ulicy Mirkowskiej 45 w gminie Konstancin-Jeziorna, o przepustowości Q=6 000 m3/d zlokalizowanej na działkach nr 10/42, 10/44, 10/47, 10/7 z obrębu 02-01 w Konstancinie-Jeziornie, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, gmina Konstancin-Jeziorna.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w godzinach 9.00-16.30 w poniedziałek, oraz 8.00-15.30 w pozostałe dni tygodnia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tzn. dnia 14 lutego 2013 roku POBIERZ
 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Dorota Gadomska
Data wytworzenia: 2013-01-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-01-31
Data aktualizacji: 2013-01-31
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna