Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia - 2018

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Informujemy, że na podstawie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) zatwierdzona taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia. Dniem ogłoszenia zgodnie z art. 24e ust. 1 jest data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne pn. Witamy w krainie św. Mikołaja z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 § 1 i 4 kpa

Zawiadamiam o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 97 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121) w sprawie podziału nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/8 z  obrębu 0015, Obory Łyczyn i objętej KW WA1I/00000605/1,

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 17/2018 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 18/2018 przeznaczonej do oddania do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że w dniu 19 października 2018 r. oraz 22 października 2018r., na wniosek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, zostały wydane decyzje Starosty Piaseczyńskiego:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu na rzecz, której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Damian Ścisłowicz, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z Rejonu Energetycznego Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 52 w Konstancinie-Jeziornie wylotem na dz. nr ew. 81 obręb Konstancin-Jeziorna, gm. Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 2, art. 190 ust. 12 oraz art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielnego pełnomocnictwa Damian Ścisłowicz, postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego, tj. wylotu na działce o nr ew. 81 obręb Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 4, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Krzysztof Buk, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę Kanału Jeziorki polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego przepustu pod drogą krajową nr 721, w km 18+529 biegu drogi w miejscowości Konstancin- Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna (skrzyżowanie ul. Kołobrzeskiej i ul. K. Pułaskiego).

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna