Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia, konkursy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego I o wolontariacie, na rok 2016.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 778 z późn. zm.) informuję, że wydałem postanowienie nr 16/2017 z dnia 12.05.2017 r.  o zawieszeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie  ustalenia lokalizacji celu publicznego  polegającego  na  budowie ulicy Suwalskiej na terenie działek nr ew. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/11, 90/12, 90/13 z obrębu 01-29 położonych w Konstancinie-Jeziornie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Uczniowski Klub Sportowy Cirkus z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży z gm. Konstancin-Jeziorna” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Klub Sportowy Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Konstancin-Jeziorna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie złożył ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pod nazwą „Zawody sportowe Grand Prix Konstancina w piłce siatkowej plażowej 2017” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 73 ust 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. - dalej ustawa ooś) zawiadamiam

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wystąpił do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o powołanie komisji do szacowania strat w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – przymrozki wiosenne na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1.

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki informuje, iż w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jest prowadzone, na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia w drodze decyzji, iż: grunt położony w Konstancinie-Jeziornie, oznaczony w rejestrze gruntów jako działka nr ew. 32/5 z obrębu 03-08 o pow. 0,2465 ha zajęty pod część ul. Mostowej, stał się z dniem 1.01.1999 r. własnością gminy - miasto Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2017 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w  referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna