Archiwum 2018

Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem robót bud

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 17.10.2018 r. na Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasileniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do eksploatacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1. Nr sprawy: ZP.271.47.2018

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w IV kwartale roku 2018 i latach 2019-2020

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 25.10.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, termin na składanie ofert do dnia 24.10.2018 r. do godz. 10.00, nr sprawy: ZP.271.53.2018

Przebudowa gminnego budynku położonego przy ul. Warszawskiej 32 w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postępowania z dnia 12.10.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.44.2018

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Habdzin, gm. Konstancin-Jeziorna". Nr postepowania: ZP.271.35.2018

Budowa skweru rekreacyjno-sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa skweru rekreacyjno-sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania:ZP.271.41.2018

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap II

Rozstrzygnięcie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 r. - Etap II : Część I - Przebudowa drogi gminnej w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie. Część II - Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego na ul. Zaułek w Konstancinie-Jeziornie. Część III - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ściennej w Bielawie, gm. Konstancin-Jeziorna.” Nr postępowania: ZP.271.38.2018.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Parcela, gm. Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania: ZP.271.34.2018

Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Skolimowska, na odcinku od km 20 + 475 do km 20 + 880 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 13.09.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.36.2018

Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont ulicy Jana Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia ulicznego". Nr postępowania: ZP.271.31.2018

Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa placu zabaw w przedszkolu przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.37.2018.

Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Kępie Okrzewskiej, gm. Konstancin-Jeziorna

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 17.09.2018 r. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: ZP.271.39.2018, termin na składanie ofert do dnia 17.09.2018 r. do godz. 10.00

Budowa skweru rekreacyjno – sportowego na działce nr 53, obręb 01-28 w rejonie ul. Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 23.08.2018 r. Nr sprawy: ZP.271.33.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II

Rozstrzygnięcie postępowania o udzieleniu zamówienia, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wraz z odwodnieniem na terenie Skolimowa północno-zachodniego - Etap II". Nr postępowania: ZP.271.25.2018

Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Remont ulicy Sobieskiego w Konstancinie-Jeziornie wraz z infrastrukturą i budową oświetlenia". Nr postępowania: ZP.271.26.2018

Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby komory technicznej K-2, sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na działce nr ew. 1338/3 obręb Bielawa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna". Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, Nr postepowania: ZP.271.30.2018
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-03-07 11:02:03 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna