Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLIX sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 10 października 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,8 MB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
   
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,2 KB)

 3. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 206 KB)
 4. Projekt uchwały sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 344 KB)
 5. Projekt uchwały sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa, nazwy „Skwer im. Rodziny Prekerów”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 868 KB)
 6. Projekt uchwały sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chylickiej, nazwy „Skwer im. Hermana Paulinka”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 926 KB)
 7. Projekt uchwały sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Parceli oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 57/15 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 207KB)
 8. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 400 KB)
 9. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 56 z obrębu 0018 Okrzeszyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 381 KB)
 10. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 97/2 z obrębu 0010 Kawęczynek Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 376 KB)
 11. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 2 z obrębu 01-24.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 209 KB)
 12. Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,1 MB)
 13. Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,9 MB)
 14. Projekt uchwały sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 4,1 KMB)
 15. Projekt uchwały sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 221 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących ma drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 89,9 KB)
 17. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 467 KB) 

Autopoprawka do projektu uchwały sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 1. Pismo przewodnie ws. wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały (plik PDF; rozmiar 45,3 KB)

 2. Projekt uchwały sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. (plik PDF; rozmiar 344 KB).

Dodatkowe projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLIX sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 10 października 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 160/2 i 158/24 z obrębu 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 385 KB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Sportu w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 42,4 KB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (pliki ZIP; rozmiar 17,4 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-08-20
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-09-26
Data aktualizacji: 2018-10-02
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna