Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLVIII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w dniu 5 września 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2 MB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
   
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,1 KB)

 3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin. rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 216 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,4 MB)
 5. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek” w Konstancinie-Jeziornie

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 301 KB)
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego przedszkolu nr 2 „Tęczowe  Przedszkole” w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 305 KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 304 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego przedszkolu nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 308 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 221 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 308 KB)
 11. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 510 KB)
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 223 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie zawarcia  porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Gminą Otwock oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Otwockiego Roweru Miejskiego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 214 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 29/17 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 542 KB)
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 78/4 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 377 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 50 z obrębu 03-12, położonej w  Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 414 KB)
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 465 KB)
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 411 KB)
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 48/7 z obrębu 0021  Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 512 KB)
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 13/5 i 96/1  z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 519 KB)
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 7/27, 7/29, 4/10  z obrębu 02-02, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 694 KB)
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 126/1 i 126/2  z obrębu 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 612 KB)
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna..

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 526 KB)
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 3/9  z obrębu 01-09, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 498 KB)
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 853/6  z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 462 KB)


 26.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 67/4  z obrębu 01-22, położonej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 479 KB)
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18,117/6,117/7, 117/8  z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 461 KB)
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 13/5 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 484 KB)
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 543 KB)
 30. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego ¼ części w prawie własności  do zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Toczyskiego 4 (dz.ew.nr:11/1, 11/2, 44/1 oraz 44/2 z obr.01-27).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 210 KB)
 31. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Granicznej (proj. dz. ew. nr 81/5, i 81/6 z obr.03-28).

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 210 KB)
 32. Projekt uchwały w sprawie nabycia do  zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 13/3 z obrębu 0004 Czarnów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 207 KB)
 33. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,8 MB)
 34. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 37, 38, 39, 40/1, 40/2 i 41 z obrębu 00-21 (Słomczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,2 MB)

Autopoprawka do projektu zmian uchwały budżetowej gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 oraz do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022: 

 1. Autopoprawka do pobrania (plik DOC; rozmiar 38 KB)

 2. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018 (po autopoprawce).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,1 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 (po autopoprawce).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,1 MB)

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

 

 1. Autopoprawka do pobrania (plik PDF; rozmiar 27,2 KB)

 2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (po autopoprawce).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 218 KB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (pliki ZIP; rozmiar 19,5 MB) oraz autopoprawki (plik ZIP, rozmiar: 3,1 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-08-21
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-08-22
Data aktualizacji: 2018-08-31
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna