Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLIII sesji RM w dniu 21 marca 2018 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,41 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,22 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,78 MB)
 4. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 308 KB)
 5. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 225 KB)
 6. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w  Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 943/7 oraz część  działki ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa, nazwy „Rodziny Rossmanów”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 0,98 MB)
 7. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,90 MB)
 8. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nazwy „Magiczna”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 931 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 220 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1600 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 288/3 w obrębie 0009 Kawęczyn, położonej we wsi Kawęczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 215 KB)
 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 217 KB)
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Gminą Piaseczno oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 215 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,57 MB)
 14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,34 MB)
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,96 MB)
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,016 MB)
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,30 MB)
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,89 MB)

 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,33 MB)
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,40 MB)
 21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.5.2018)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 353 KB)
 22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.15.2018)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 352 KB)
 23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.26.20180)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 354 KB)
 24. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.41.2018)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 354 KB)
 25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.42.2018)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 354 KB)
 26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.43.2018)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 352 KB)

Dodatkowe projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:

 1. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Czarnowie oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 205/11, 206/9 i 206/11 z obrębu 0004 Czarnów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 205 KB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 209 KB)
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2018 roku.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 321 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 37/2018).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 97,1 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 616/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 85,8 KB)

 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 4/2018).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 85,1 KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 16/2018).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 115 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 27/2018).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 99,2 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 44/2018).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 83,8 KB)


Autopoprawka do projektów uchwał dotyczących statutów sołectw:
Autopoprawka do pobrania (plik PDF; rozmiar 66,4 KB)

Projekty uchwał po autopoprawce: 

 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,6 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,3 MB)
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2 MB)
 4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,2 MB)
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,3 MB)
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,9 MB)

 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,3 MB)
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,4 MB)

Autopoprawki do projektu zmian Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018 oraz do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-202. Autopoprawka do pobrania (plik PDF; rozmiar 64,1 KB)


Autopoprawka do projektów uchwal Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze oraz w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych:

 1. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,83 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 310 KB)

Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, wraz z autopoprawką w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 50 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.


 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-03-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-03-07
Data aktualizacji: 2018-03-21
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-31 15:43:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna