XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 10 października 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  XLIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Projekt uchwały sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
 9. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 122/IV/9/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstancin-Jeziorna.
 10. Projekt uchwały sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie na rok 2019.
 11. Projekt uchwały sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bolesława Prusa, nazwy „Skwer im. Rodziny Prekerów”.
 12. Projekt uchwały sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chylickiej, nazwy „Skwer im. Hermana Paulinka”.
 13. Projekt uchwały sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Parceli oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 57/15 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn.
 14. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012
  Kępa Okrzewska. gmina Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 56 z obrębu 0018 Okrzeszyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w
  Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 97/2 z obrębu 0010 Kawęczynek Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 2 z obrębu 01-24.
 18. Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.37 i 38 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
 19. Projekt uchwały sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 20. Projekt uchwały sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych w gminie Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały sprawie ustalenia lokalnych standardów urbanistycznych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących ma drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin
  Jeziorna jest organem prowadzącym.
 23. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatków i innych elementów wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Konstancin-Jeziorna.
 24. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 26. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 27. Korespondencja.
 28. Rozpatrzenie skarg.
 29. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
   

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 •  Poniżej zawiadomienie o XLIX sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie PDF (rozmiar: 69,2 KB)

 • Projekty uchwał na ww. sesję RM dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-09-25
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-09-25
Data aktualizacji: 2018-09-26
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna