XLVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 5 września 2018r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się  XLVIII  sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI i XLVII sesji.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin. rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
 11. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek” w Konstancinie-Jeziornie
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego przedszkolu nr 2 „Tęczowe  Przedszkole” w Konstancinie-Jeziornie.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego Przedszkolu nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego przedszkolu nr 4 z oddziałami integracyjnymi „Leśna Chatka” w Konstancinie-Jeziornie.
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 814/VII/46/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia  porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna, a Gminą Otwock oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Otwockiego Roweru Miejskiego.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 29/17 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 78/4 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 50 z obrębu 03-12, położonej w  Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 10 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 48/7 z obrębu 0021  Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 13/5 i 96/1  z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 7/27, 7/29, 4/10  z obrębu 02-02, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 126/1 i 126/2  z obrębu 01-24, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 355/3 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 3/9  z obrębu 01-09, położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 853/6  z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 67/4  z obrębu 01-22, położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18,117/6,117/7, 117/8  z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 13/5 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.
 35. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.
 36. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży udziału wynoszącego ¼ części w prawie własności  do zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Toczyskiego 4 (dz.ew.nr:11/1, 11/2, 44/1 oraz 44/2 z obr.01-27).
 37. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Granicznej (proj. dz. ew. nr 81/5, i 81/6 z obr.03-28).
 38. Projekt uchwały w sprawie nabycia do  zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 13/3 z obrębu 0004 Czarnów.
 39. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.39/30 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 40. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 37, 38, 39, 40/1, 40/2 i 41 z obrębu 00-21(Słomczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.
 41. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 42. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 43. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 44. Korespondencja.
 45. Rozpatrzenie skarg.
 46. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na ww. sesję RM dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie). 

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-08-21
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-08-21
Data aktualizacji: 2018-08-21
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna