XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77 odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
 7. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2017.
 8. Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
 11.  Dyskusja.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutoriom Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2017 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 14. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 16. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia - etap 1.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 119/6, 119/7, 119/8, 119/9 z obrębu 01-26.
 18.  Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie, oznaczanej ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 119/1 i 120 z obrębu 03-29.
 19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodniej części ulicy Chylickiej z obrębu 03-17.
 20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.
 21. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 23. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 24. Korespondencja.
 25. Rozpatrzenie skarg.
 26. Zaniknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na ww. sesję RM dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie). 
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-06-12
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-06-12
Data aktualizacji: 2018-07-02
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna