XLV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  6 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie- Jeziornie.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Gminy Konstancin-Jeziorna (na dorożkach konnych).
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2017.
 13. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna ( ul. Batorego 51, nazwa „ Dorotka”).
 14. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna ( ul. Batorego 51, nazwa „ Kuba”).
 15. Projekt uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w granicach administracyjnych gminy Konstancin-Jeziorna ( Opacz, dz. ew.321/3 z obrębu 0019).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wilanowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98/7 z obrębu 03-12 i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zwarcia umowy dzierżawy.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 120/1 i 118/3 z obrębu 0005 Czernidła, gmina Konstancin-Jeziorna.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14, 92/18, 96/18, 117/6 z obrębu 0010 Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 70/24  z obrębu 0010 Kawęczynek - Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 9/15 i 53 z obrębu 03-26 położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych numer 92/14 i 92/18 z obrębu 0010 Kawęczynek – Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Konstancinie Jeziornie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 145/8, 148/12 z  obrębu 00-04.
 23. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czarnów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 24/17, 20/61, 171/78, 20/51, 20/52 z obrębu 0004 Czarnów.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Od Lasu oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 1/5 z obrębu 03-23.
 25. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.27/1 oraz części działek o nr ew.27/8 i  28/1 z obrębu 0015 (Obory-Łyczyn) w gminie Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru północno- zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 5.
 27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 98/8, 98/11 i 98/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 29. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/10, 137/11, 138/2, 138/3, 140/5  z obrębu 00-04 .
 30. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 32. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 33. Korespondencja.
 34. Rozpatrzenie skarg.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
   

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Poniżej zawiadomienie o XLV sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 16,2 KB)

 • Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie). 
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-05-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-05-22
Data aktualizacji: 2018-06-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna