XLIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie nadania  aktu założycielskiego i Statutu  Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 im. Żołnierzy  Armii Krajowej  Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Konstancinie-Jeziornie.
 10. Projekt uchwały określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i  przedszkolach prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla działek o nr ewid. 72/2 i 72/3 z obrębu 03-17 w Konstancinie-Jeziornie.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer im. Rodziny Natansonów”.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Kochanowskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 163 z obrębu 03-23.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 443/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 108/15, 108/14, 98/15, 98/6 z obrębu 03-12, oraz   działkach ewidencyjnych numer 6/2, 5/2 z obrębu 02-03 , położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Turowice.
 17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Kawęczynek.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Czarnów.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Bielawa.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa  Cieciszew.
 21. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 23. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 24. Korespondencja.
 25. Rozpatrzenie skarg.
 26. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Poniżej zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 16,2 KB)

 • Projekty uchwał na XLIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2018-04-10
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-11
Data aktualizacji: 2018-04-11
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna