XLIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  21 marca 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna na okręgi wyborcze.
 10. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Konstancin-Jeziorna  na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 11. Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
 12. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w  Bielawie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 943/7 oraz część  działki ewidencyjnej nr 1870/26 z obrębu 0001 Bielawa,  nazwy „Rodziny Rossmanów”.
 13. Projekt uchwały w sprawie nadania skwerowi położonemu w Konstancinie-Jeziornie u zbiegu ulic Anny Walentynowicz i Mirkowskiej, stanowiącemu część działki ewidencyjnej nr 10/46 z obrębu 02-02, nazwy „Skwer  im. Rodziny Natansonów”.
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Czarnowie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 148/5 z obrębu 0004 Czarnów, nazwy „Magiczna”.
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedziba w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,1600 ha oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewidencyjny 288/3 w obrębie 0009 Kawęczyn, położonej we wsi Kawęczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia  woli na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Konstancin-Jeziorna a Gminą Piaseczno oraz Nextbike Polska S.A. w celu realizacji wspólnego działania dotyczącego kompatybilności systemów Konstancińskiego Roweru Miejskiego i Piaseczyńskiego Roweru Miejskiego.
 19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kierszek.
 20. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Borowina.
 21. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Opacz.
 22. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łęg.
 23. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kępa Okrzewska.
 24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Habdzin.
 25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gassy.
 26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Parcela.
 27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.5.2018)
 28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.15.2018)
 29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.26.20180)
 30. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.41.2018)
 31. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.42.2018)
 32. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM.43.2018)
 33. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 34. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 35. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 36. Korespondencja.
 37. Rozpatrzenie skarg.
 38. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Poniżej zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 16,3 KB)

 • Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2018-03-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-03-06
Data aktualizacji: 2018-03-07
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna