XLII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  14 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem  na dopłatę  do 1 m³ ścieków  dla samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem dotującym.
 11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „Mączyński”.
 12. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 13. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za  pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna (na działce ew.165/1 z  obrębu 0019 Opacz).
 14. Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za  pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna (na działce ew.18/1 z  obrębu 0325).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz  udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 45 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca gmina Konstancin-Jeziorna.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 164/6 z obrębu 0007 Gassy gmina Konstancin-Jeziorna.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 66/2 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina gmina Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 66 z obrębu 0011 Kępa Oborska, gmina Konstancin-Jeziorna.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach  ewidencyjnych  numer 98/8, 98/15 z obrębu 03-12, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach  ewidencyjnych  numer 41 i 43 z obrębu 03-06, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce ewidencyjnej  numer 56 z obrębu 0018 Okrzeszyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Bielawa.
 27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Borowina.
 28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Cieciszew.
 29. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Czarnów.
 30. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Gassy.
 31. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Habdzin.
 32. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kawęczynek.
 33. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kępa Okrzewska.
 34. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kierszek.
 35. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Łęg.
 36. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Opacz.
 37. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Parcela.
 38. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Turowice.
 39. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 40. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 41. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 42. Korespondencja.
 43. Rozpatrzenie skarg.
 44. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Poniżej zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 18,2 KB)

 • Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2018 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2018-01-30
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-01-30
Data aktualizacji: 2018-01-31
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-30 15:53:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna