Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 065/PF/VII/2018

Z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 764/VII/44/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 064/VII/2018

Z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonych na cele socjalne oraz Tabeli dofinansowania dla poszczególnych rodzajów działalności socjalnej w roku 2018 r.

Zarządzenie nr 063/VII/2018

Z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 062/VII/2018

Z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 4 maja 2018 r. w zamian za odpracowaniem w dniu 26 maja 2018 r.

Zarządzenie nr 061/VII/2018

Z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Kapituły Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu przyznania tytułu "Wolontariusz Roku 2017 Gminy Konstancin-Jeziorna".

Zarządzenie nr 060/VII/2018

Z dnia 19  kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 059/VII/2018

Z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do spraw protokolarnego przekazania Wynajmującym wszystkich pomieszczeń w budynku LIMA przy ul. Warszawskiej 31 w Konstancinie-Jeziornie wynajmowanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 058/VII/2018

Z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 22.07.2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Konstancin-Jeziorna, jej jednostkach i zakładzie budżetowym.

Zarządzenie nr 057/VII/2018

Z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 056/VII/2018

Z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie organizacji Systemu Powiadamiania SMS Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 055/VII/2018

Z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 054/VII/2018

Z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 98/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej.

Zarządzenie nr 053/VII/2018

Z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 052/VII/2018

Z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wprowadzonym Zarządzeniem nr 105/VII/2015 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2015 r. i zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem nr 129/VII/2016 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 sierpnia 2016 r. i nr 139/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Zarządzenie nr 051/VII/2018

Z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia wzorów wniosku o udzielenie dotacji, informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz rozliczenia dotacji dla niepublicznych: szkól i placówek wychowania przedszkolnego.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-12 21:36:45 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna