Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2018 r.

Zarządzenie nr 136/VII/2018

Z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 159/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 30 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej” w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 135/VII/2018

Z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przejęcia na stan Gminy Konstancin-Jeziorna nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Warszawskiej 36, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 12/3 z obrębu 01-16.

Zarządzenie nr 134/VII/2018

Z dnia 28 września 2018 roku w sprawie odwołania II Zastępcy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 133/VII/2018

Z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 132/VII/2018

Z dnia 26 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do spisu i likwidacji środków trwałych oraz wyposażenia ze zlikwidowanych lokalizacji Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 23, Warszawskiej 31, Warszawskiej 32, ul. Mirkowskiej 39 a, ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 131/VII/2018

Z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 130/VII/2018

Z dnia 17 września 2018 roku w sprawie podjęcia konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Zarządzenie nr 129a/VII/2018

Z dnia 11 września 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 127/VII/2018 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 129/VII/2018

Z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 128/VII/2018

Z dnia 11 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 127/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Cieciszew Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 126A/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 250/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie nr 126/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

Zarządzenie nr 125/PF/VII/2018

Z dnia 6 września 2018 roku w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 834/VII/48/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 września 2018 r.

Zarządzenie nr 124/VII/2018

Z dnia 4 września 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2018.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-26 15:26:17 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna