Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze w Straży Miejskiej:
starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych

1.    Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

2.    Miejsce wykonywania pracy:
teren Gminy Konstancin-Jeziorna
siedziba Monitoringu Miejskiego Straży Miejskiej zlokalizowana: Konstancin-Jeziorna
ul. Polna 1 (budynek Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie)

3.Wymiar czasu pracy: pełny etat w systemie pracy zmianowej

4.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
wymagania niezbędne:

 •  ukończony 21 rok życia,
 •  staż pracy (co najmniej 1 rok),
 •  wykształcenie minimum średnie,
 •  bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 • nienaganna opinia,
 • wysoka kultura osobista i takt w interakcjach z interesantami i pracownikami urzędu

5. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • staż  pracy w jednostce straży miejskiej lub w służbach ochrony porządku publicznego,
 • znajomość przepisów ustaw: o straży gminnej (oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy), o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo o ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność przyswajania i obsługi innych niż standardowe (MS OFFICE), programów  i aplikacji komputerowych
 •  znajomość topografii Gminy Konstancin-Jeziorna,
 • umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,
 • zdolność do długotrwałej koncentracji,
 • zdolność do zapamiętywania schematów działania,
 • samodzielność w podejmowaniu decyzji,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • odporność na stres.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • wnikliwa obserwacja obrazów, rejonów objętych nadzorem kamer, wizualizowanych przez monitory ekranowe,
 • prowadzenie obserwacji,
 • ujawnianie przypadków łamania prawa  i rejestrowanie w systemie oraz kierowanie patroli w miejsca ujawnionych zagrożeń, naruszanego porządku publicznego oraz w miejsca zgłaszanych przez obywateli interwencji,
 • wprowadzanie  danych do systemu komputerowego e-Mandat,
 • prowadzenie korespondencji radiowej i telefonicznej ze strażnikami i osobami zgłaszającymi,
 • wykonywanie kopii zarejestrowanego materiału dowodowego dla organów ścigania (policja, prokuratura),
 • bieżąca współpraca i współdziałanie z organami porządku publicznego oraz innymi podmiotami i instytucjami współdziałającymi z urzędem w ramach zawartych umów  i porozumień,
 •  realizacja innych czynności wg procedur określonych na stanowisku.

7. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca zmianowa w systemie dwunastogodzinnym, również w soboty, niedziele i święta w zmianach dzień/noc.


8. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca samodzielna w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie osób postronnych.


9. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV) i list motywacyjny,
 • książeczkę wojskową (kserokopia stron z wpisami - oryginał do wglądu) – dotyczy mężczyzn,
 • kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na powyższym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • w przypadku posiadania dyplomu wyższego wykształcenia, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.


Termin składania dokumentów:
15.07.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
z dopiskiem na kopercie „nabór – starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych”.

Dokumenty można przesyłać pocztą lub składać osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4,  w godz.: poniedziałek 9.00-17.00,
wtorek - piątek 8.00 - 16.00.

Informacje dodatkowe:
W miesiącu  poprzedzającym datę  upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu). Kandydaci proszeni są  o podanie numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 750-05-74 lub składając zapytanie w drodze elektronicznej na adres e-mail: kadry@konstancinjeziorna.pl


Kwestionariusz dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie - plik do pobrania

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Cieślak
Data wytworzenia: 2016-07-04
Opublikował(a): ajarzebska@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-07-04
Data aktualizacji: 2017-03-20
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-20 10:14:51 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna