Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
Kierownika Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych 

K.210.6.2016

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Konstancin-Jeziorna
Urząd Miasta i Gminy
ul. Warszawska 31
05-520 Konstancin-Jeziorna
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. nadzór merytoryczny i dbałość o wysoką jakość pracy Biura (w tym: planowanie pracy, kontrola terminowości i prawidłowości załatwiania spraw, rozdzielanie zadań, nadzór nad treścią sporządzanych dokumentów, przygotowywanie i realizacja budżetu Biura),
2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie wszystkich rodzajów projektów gminy, zarówno ze środków krajowych, jak i UE,
3. zarządzanie realizacją (w tym: rozliczanie) projektów finansowanych ze środków UE i środków krajowych,
4. monitorowanie źródeł pozyskania dofinansowania, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji UE, dotacji krajowych oraz pożyczek,
5. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy celem uzyskania informacji niezbędnych do przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz dokumentacji aplikacyjnej (w tym: dane merytoryczne do studiów wykonalności, decyzje administracyjne, dokumentacja OOŚ, harmonogramy realizacji inwestycji, etc.),
6. współpraca z jednostkami podległymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych,
7. utrzymywanie bieżących kontaktów z Instytucjami Zarządzającymi / Instytucjami Wdrażającymi,
8. udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym przygotowywanie projektów umów,
9. współpraca z innymi jst w zakresie wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów,
10. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie właściwym dla spraw Biura.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
-  konieczność przemieszczania się pomiędzy budynkiem przy ul. Warszawskiej 31 a siedzibą główną urzędu przy ul. Warszawskiej 32 (do 100 m z przejściem przez ruchliwą ulicę).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym,
- praca w budynku przy ul. Warszawskiej 31, przy ulicy miejsca postojowe miejskie, wejście do budynku ze stopniem i podjazdem dla niepełnosprawnych przez drzwi automatycznie rozsuwane do światła ościeżnic 110 cm,
- miejsce pracy:  parter, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 86 cm w świetle ościeżnic, drzwi wejściowe do toalet - szerokość 70 cm w świetle ościeżnic (toalety nie przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe (mile widziane ekonomiczne, lub prawnicze),
2. co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym przynajmniej 2 lata doświadczenia w pracy nad projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej – współudział w pozyskiwaniu funduszy europejskich na co najmniej jeden projekt inwestycyjny i co najmniej jeden projekt „miękki”, współfinansowane w perspektywie finansowej 2004 - 2006, 2007 – 2013 lub 2014 - 2020 (proszę podać tytuł projektu, nazwę Programu Operacyjnego, z którego był współfinansowany oraz kwotę uzyskanej dotacji),
3. obywatelstwo polskie,
4. nieposzlakowana opinia,
5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. bardzo dobra znajomość dokumentów związanych z wdrażaniem programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
8. dobra znajomość tematyki dofinansowania zadań własnych gminy ze środków krajowych,
9. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy wdrożeniowej, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych i ustawy o pracownikach samorządowych,
10. umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) w stopniu bardzo dobrym,
11. sumienność, dokładność i odpowiedzialność,
12. bardzo dobra organizacja czasu pracy,
13. komunikatywność,
14. umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe:
1. mile widziane studia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu pozyskiwania funduszy lub  zarządzania projektami,
2. biegła znajomość języka angielskiego,
3. znajomość przepisów o ochronie środowiska, systemie oświaty, prawa budowlanego - w zakresie niezbędnym dla ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych gminy,
4. znajomość zasad rachunkowości budżetowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (CV),
- list motywacyjny,
- kwestionariusz dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie (plik w załączeniu),
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu (w zaświadczeniu prosimy o wskazanie daty zatrudnienia na danym stanowisku),
- w przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej lub nostryfikacji dyplomu.
- kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

Termin składania dokumentów: 20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 Konstancin-Jeziorna
z dopiskiem na kopercie: „nabór – Kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych”.
Dokumenty można przesłać lub złożyć w UMiG w kancelarii, ul. Warszawska 32, pok. nr 4 w godz.: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00,

Informacje dodatkowe:
W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie są rozpatrywane (liczy się data wpływu do Urzędu). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Kandydaci proszeni są  o podanie numeru telefonu oraz/lub adresu poczty elektronicznej. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani  telefonicznie  lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone komisyjnie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 750-05-74 lub składając zapytanie  w drodze elektronicznej na adres e-mail: kadry@konstancinjeziorna.pl

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Katarzyna Cieślak
Data wytworzenia: 2016-04-25
Opublikował(a): gzurawski@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-04-25
Data aktualizacji: 2017-03-20
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-04-20 10:14:51 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna