Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XLI sesji RM w dniu 20 grudnia 2017 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,74 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,24 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (kapliczka murowana z końca XIX w.).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 209 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (neogotycki krzyż przydrożny z 1856 r.).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 164/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 572 KB)
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 6,39 MB)

  Autopoprawka do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na 2018 rok oraz do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018-2022 (plik PDF; rozmiar 439 KB)

 7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018 – 2022.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 964 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 380 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,05 MB)
 10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „ Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „ Mączyński”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 217 KB)
 11. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wojewódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 56/1 z obrębu 03-06 wraz z nabyciem prawa własności do znajdującego się na nieruchomości budynku.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 211 KB)
 12. Projekt uchwały w sprawie nabycia do  zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa 9C oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 58/1 z obrębu 03-06.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 213 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy  Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 52/4 z obrębu 01-23.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 188 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 418 KB)
 15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według  udziału własności należącej  do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 299 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w dolinie rzeki Jeziorki, przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,78 MB)
 17. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 303 KB)


Projekty uchwał przekazane na XLI sesję Rady Miejskiej przez Burmistrza oraz Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, zgodnie z § 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875):

 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz
  ustalenia planu finansowego tych wydatków

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 693 KB)
 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 510/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 362 KB)
 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 520/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 357 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 521/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,78 MB)
 5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 522/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,76 MB)
 6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 525/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 352 KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 539/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 350 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 540/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 350 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 555/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 351 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 567/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 358 KB)
 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 469/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 357 KB)
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 511/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 355 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 512/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 357 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin- Jeziorna (BRM 513/2017).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 355 KB)
 15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 672/VII/40/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 46,2 KB)


Poniżej do pobrania projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 22,86 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.


 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-11-06
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-12-06
Data aktualizacji: 2017-12-19
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna