Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XL sesji RM w dniu 22 listopada 2017 r.:

 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,14 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,24 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 13/4 i 14/5 z obrębu 0022 Turowice, Gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 375 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 380 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 211 KB)
 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,05 MB)
 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 342 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew Gawroniec – etap I.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,76 MB)
 9. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna (BRM 455/2017)

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 365 KB)


Poniżej do pobrania projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 9,54 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.Projekty uchwał przekazane na XL sesję Rady Miejskiej przez Burmistrza zgodnie z § 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875):

 1. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Konstancin- Jeziorna w roku 2018.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 215 KB)
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna".

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 716 KB)
 3. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 213 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 51/23 z obrębu 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 552 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 96/3 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 325 KB)


Poniżej do pobrania dodatkowe projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 1,91 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.


Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-11-07
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-07
Data aktualizacji: 2017-11-14
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna