Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 
Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na XXXVIII sesji RM w dniu 25 października 2017 r.:


 1. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 2,24 MB)
 2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 1,11 MB)

 3. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie zakupu mebli  i wyposażenia  do nowego ratusza.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 195 KB)
 4. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód  Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 193 KB)
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 425/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności  należącej do Gminy  Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 310 KB)

 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 92,4 KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 503 KB)
 8. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 89,2 KB)
 9. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną opłatę.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 213 KB)
 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 677 KB)
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Słomczyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,73 MB)
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Piaski.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 202 KB)
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Okrzeszyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 200 KB)
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Obórki.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 193 KB)
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kawęczyn.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 202 KB)
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kępa Oborska.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 202 KB)
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Dębówka.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 204 KB)
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Czernidła.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,69 MB)
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Ciszyca.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 202 KB)
 20. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 41/3 z obrębu 03-10.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 277 KB)

 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 313 KB)
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania
  (plik PDF; rozmiar 289 KB)
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 106, 110, 287,128/1  z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 804 KB)
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 306 KB)
 25. Projekt uchwały w sprawie w wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul.  Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 315 KB)
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 320 KB)
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 10/46 z obrębu 02-02.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 188 KB)
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działek ewidencyjnych numer 8/1,7/27, 7/29, 10/46 z obrębu 02-02.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 292 MB)

 29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 357 KB)

 30. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 582/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 218 kB)

 31. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łęg – etap 2.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,66 MB)
 32. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 583/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  - etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,87 MB)
 33. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  - etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,87 MB)
 34. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 581/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 219 KB)
 35. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,16 MB)
 36. Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,49 MB)
 37. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,40 MB)
 38. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 28/2 oraz fragmentu działki o nr ewid. 38 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) Gm. Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,82 MB)
 39. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko w mieście Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,93 MB)
 40. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 61 KB)

 


Poniżej do pobrania projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w pliku skompresowanym (plik ZIP; rozmiar 30,4 MB). Pliki można rozpakować przy pomocy programów np. WinRAR lub WinZip.

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Mariola Pietras
Data wytworzenia: 2017-10-10
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-10-11
Data aktualizacji: 2017-10-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna