Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na sesji RM w dniu 28 czerwca 2017 r.:


 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 35 KB)


 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 28 KB) 


 3. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,5 MB)


 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,1 MB)


 5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,44 MB)


 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,26 MB)


 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,9 MB)


 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,04 MB)


 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar  910 KB)


 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 408 KB)


 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 190 KB)


 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1384/2 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 351 KB)


 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 117 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 355 KB)


 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 194 KB)


 15. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 211/3, 211/5, 211/6 z obrębu 0004 Czarnów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 193 KB)


 16. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 12/3, z obrębu 01-16.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 188 KB)


 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 12/5 i 12/6, z obrębu 01-16 wraz z nabyciem prawa własności do znajdujących się na nieruchomości budynków.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 191 KB)


 18. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 214/VII/17/2016 r. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej stanowiącej działki ew. nr 12/5 i 12/6 z obrębu 01-16.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 78 KB)
 19. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w przedmiocie budowy Centrum Sportu w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 167 KB)
 20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 129 KB)
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania publicznej drodze gminnej położonej w Konstancinie-Jeziornie, biegnącej wzdłuż rzeki Jeziorki, od mostu na rzece w rejonie Parku Zdrojowego do ulicy Szpitalnej nazwy ulica „Bulwar im. prof. Jana Haftka".

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 358 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-05-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-14
Data aktualizacji: 2017-06-27
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna