Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na sesji RM w dniu 31 maja 2017 r.:


 1. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap II

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,9 MB)


 2. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap III.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,1 MB)


 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia, zmienionej uchwałą Nr 302/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,76 MB)


 4. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 473/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego - etap 1.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 193 KB) 


 5. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek - Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,97 MB)


 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 416/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji-Konstancin-Jeziorna 2020+.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 216 KB)


 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,03 KB)


 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,08 KB)


 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 196 KB)


 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 306 KB)


 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 4,64 ,MB)


 12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obory.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 232 KB)


 13. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów i logopedów.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 217 KB)


 14. Projekt uchwały o zmianie uchwały nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form  wychowania przedszkolnego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)


 15. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu nr 1 przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 210 KB)


 16. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 915 KB)


 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 190 KB)


 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 190 KB)


 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Królowej Jadwigi  stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 189 KB)


 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szymanowskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 192 KB)
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 22 z obrębu 01-24.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 188 KB)
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 47/13 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 289 KB)
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyły na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 148/14 z obrębu 0019 Opacz, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 278 KB)
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1  z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 311 KB)
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości  położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 2 stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 20/1 z obrębu 01-24.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 214 KB)
 26. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 85/7 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 211 KB)
 27. Projekt uchwały w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 250 KB)
 28. Projekt uchwały w sprawie oceny realizacji kontraktu na budowę ratusza z firmą Coprosa Polska sp. z o.o. Liderem i członkiem konsorcjum.

  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 135 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-05-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-05-16
Data aktualizacji: 2017-06-13
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna