Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

 


Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie:

 1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,43 MB)

 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,01 MB)
   
 3. Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 209 KB)
   
 4. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 473 KB)
   
 5. Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 211 KB)

 6. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 331 KB)
   
 7. Przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do "Programu Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Konstancin-Jeziorna”.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 215 KB)
   
 8. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (dot. prowadzenia działalności pocztowej).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 268 KB)
   
 9. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (dot. prowadzenia działalności prawniczej, rachunkowej).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 268 KB)
   
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 193 KB)
   
 11. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 320 KB)
   
 12. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 289 KB)
   
 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 52/31 w obrębie 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 405 KB)
   
 14. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 5 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 274 KB)
   
 15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 3,18 MB)
   
 16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego - etap 1.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 20,7 MB)
 • Autopoprawka na XXVIII sesję RM do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
  Autopoprawka do pobrania (plik PDF; rozmiar 58,1 KB)

Projekty uchwał RM przekazane przez burmistrza na 7 dni przed sesją do wprowadzenia do porządku obrad RM w dniu 26 marca 2017 r. w niżej wymienionych sprawach:

 1. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 3/5, 32/1, 38/1 z obrębu 03-08.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 190 KB)

 2. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mostowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 3/6, 32/2 z obrębu 03-08.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 189 KB)

 3. Wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Konstancin-Jeziorna, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mariana Jaworskiego 18, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 10/27 z obrębu 02-02.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 189 KB)

 4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 1.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 13,9 MB)

 5. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,9 MB)

 6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 17,1 MB)

 7. Uchwały nr 4/VII/2/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 44,5 KB)

 8. Rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa Cieciszewa w przedmiocie odmowy wynajęcia lokalu wraz z zapleczem kuchennym w świetlicy wiejskiej w Cieciszewie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 93,8 KB)

 9. Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie odmowy odpłatnego umieszczania informacji o działalności kancelarii prawnej na jednym z przystanków należących do gminy Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 87,4 KB)

 


W załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego - etap 1 wyłączono z jawności dane osobowe w związku z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016., 1764 t.j.) oraz w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) Wyłączenia jawności dokonał Patryk Siepsiak, kierownik Biura Komunikacji Społecznej.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-03-14
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-03-14
Data aktualizacji: 2017-03-24
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna