Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna


Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie:

 1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,13 MB)

 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1 MB)
   
 3. Przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Seniora”.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 310 KB)
   
 4. Ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków  dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2017 r.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 211 KB)
   
 5. Ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 302 KB)

 6. Ustalenia zasad otrzymywania diety przez sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 200 KB)
   
 7. Umowy z Powiatem Piaseczyńskim dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 198 KB)
   
 8. Wyrażenia  zgody  na zawarcie umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/2, 1/3 i 31/2 w obrębie 03-08 przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie oraz niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej działkę  nr ewidencyjny 1/1 o powierzchni 0,0368 ha w obrębie ewidencyjnym 03-08 przy ul. Mostowej w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)
   
 9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Obory oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 209 KB)
   
 10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/10 z obrębu 02-02.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 207 KB)
   
 11. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Kierszek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 16/1, 16/4,17/1 z obrębu 0013 Kierszek.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 210 KB)
   
 12. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 167/20 z obrębu 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 471 KB)
   
 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 443 KB)
   
 14. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 24 w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 351 KB)
   
 15. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 117 w obrębie 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 333 MB)
   
 16. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działkach  ewidencyjnych  numer 53, 9/14  z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 326 MB)
   
 17. Wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Gąsiorowskiego stanowiącej działkę ewidencyjną numer 8/1 z obrębu 03-22.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar  214 MB)
   
 18. Nabycia do zasobu  nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 17/9 z obrębu 0004 Czarnów.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 206 KB)
   
 19. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika  wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 221 KB)
   
 20. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 205 KB)
   
 21. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej).
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 205 KB)
   
 22. Zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 283 MB)
   
 23. Uchwalenia programu profilaktyki schorzeń  narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 10,8 MB)

 24. Uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym  uwzględnieniem czerniaka”.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,21 MB)
   
 25. Określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 193 KB)
   
 26. Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych dla których  organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 196 KB)

 27. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie  przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 192 KB)
   
 28. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 427 KB)
   
 29. Zmiany uchwały Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 1,45 MB)
   
 30. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 2,40 MB)
   
 31. Zmiany uchwały nr 310/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu Skolimowa wschodniego.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 212 KB)
   
 32. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz  udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 197 KB)
   
 33. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew.8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 349 KB)
   
 34. Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie odmowy odpłatnego umieszczania informacji o działalności kancelarii prawnej na jednym z przystanków należących do gminy Konstancin-Jeziorna.
  Projekt uchwały do pobrania (plik PDF; rozmiar 98,7 KB)

 35. Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna (plik PDF; rozmiar 309 KB)
  Projekt uchwały do pobrania
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-01-24
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-01-25
Data aktualizacji: 2017-02-01
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-26 16:59:10 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna