XLI sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2017 r. poz. 1875) informuję, iż zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  20 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych ( kapliczka murowana z końca XIX w.).
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych (neogotycki krzyż przydrożny z 1856 r.).
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 164/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie gromadzenia dochodów przez samorządowe jednostki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionym rachunku bankowym oraz przeznaczenia tych dochodów.
 12. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,
  2) odczytanie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu,
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o wieloletniej prognozie finansowej,
  4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami,
  5) głosowanie nad uchwałą budżetową.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2018 – 2022.
 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.
 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.
 16. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „ Mączyński” w Szkołę Podstawową Integracyjną nr 5  im. Żołnierzy Armii Krajowej Batalionów „Krawiec” i NSZ „ Mączyński”.
 17. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania  wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wojewódzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 56/1 z obrębu 03-06 wraz z nabyciem prawa własności do znajdującego się na nieruchomości budynku.
 18. Projekt uchwały w sprawie nabycia do  zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bolesława Prusa 9C oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 58/1 z obrębu 03-06.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy  Warszawskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 52/4 z obrębu 01-23.
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 67 z obrębu 0012 Kępa Okrzewska, gmina Konstancin-Jeziorna.
 21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według  udziału własności należącej  do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2018.
 22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w dolinie rzeki Jeziorki, przy ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornie.
 23. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 24. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 26. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 27. Korespondencja.
 28. Rozpatrzenie skarg.
 29. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na XLI sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-12-05
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-12-06
Data aktualizacji: 2017-12-06
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna