XL sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2017 r. poz. 1875) informuję, iż zwołuję XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  22 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 13/4 i 14/5 z obrębu 0022 Turowice, Gmina Konstancin-Jeziorna.
 9. Projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2018.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki schorzeń narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew  Gawroniec – etap I.
 14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna ( BRM 455/2017)
 15. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 16. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 17. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 18. Korespondencja.
 19. Rozpatrzenie skarg.
 20. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
   

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na XL sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-11-07
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-07
Data aktualizacji: 2017-11-07
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna