XXXIX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 6 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się  XXXIX sesja Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2017 r. poz. 1875) oraz na podstawie § 4 ust. 3 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik do Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 141/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2011r. Nr 208, poz. 6258) zmienionej uchwałą Nr 382/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r.w sprawie zmiany w Statucie Gminy Konstancin-Jeziorna (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 6285).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną opłatę.
  7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.
  8. Zamknięcie obrad.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


  • Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

  •  Poniżej zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 15,9 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-11-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-11-03
Data aktualizacji: 2017-11-03
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna