XXXVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu  25 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVII sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.
 9. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie zakupu mebli  i wyposażenia  do nowego Ratusza.
 10. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód  Gminy Konstancin-Jeziorna instrumentem płatniczym.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 425/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin- Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności  należącej do Gminy  Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29/VII/5/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych.
 13. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
 15. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za  uiszczoną opłatę.
 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 562/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Słomczyn.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 561/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Piaski.
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 560/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Okrzeszyn.
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 559/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Obórki.
 21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 558/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kawęczyn.
 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 557/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Kępa Oborska.
 23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 556/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Dębówka.
 24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 555/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Czernidła.
 25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 554/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu  Sołectwa Ciszyca.
 26. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie w liniach rozgraniczających ulicy Jagiellońskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  jako działka ewidencyjna numer 41/3 z obrębu 03-10.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 106 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna  służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 106, 110, 287,128/1  z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.
 31. Projekt uchwały w sprawie w wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul.  Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.
 32. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.
 33. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działki  ewidencyjnej numer 10/46 z  obrębu 02-02.
 34. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jaworskiego stanowiącej część działek ewidencyjnych numer 8/1,7/27, 7/29, 10/46 z obrębu 02-02.
 35. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 15 maja 2013 r.  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem  lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 36. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 582/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łeg – etap 2
 37. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łeg – etap 2.
 38. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 583/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  - etap 1.
 39. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kępa Okrzewska  - etap 1.
 40. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 581/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.
 41. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna Zachodniego – etap 1.
 42. Projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr 271/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 43. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 54/9, 59/5, 57, 58, 104 i 105 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) gm. Konstancin-Jeziorna.
 44. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 28/2 oraz fragmentu działki o nr ewid. 38 z obrębu ewid. 0013 (Kierszek) Gm. Konstancin-Jeziorna.
 45. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Chylice-Letnisko w mieście Konstancin-Jeziorna.
 46. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do wyboru ławników.
 47. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 48. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 49. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 50. Korespondencja.
 51. Rozpatrzenie skarg.
 52. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 •  Poniżej zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 9,16 KB)
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Mariola Pietras
Data wytworzenia: 2017-08-25
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-10-10
Data aktualizacji: 2017-10-11
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna