XXXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Przewodniczący Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wystąpienia mieszkańców.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
 7. Zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy za rok 2016.
 8. Odczytanie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
 9. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016.
 10. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium.
 11. Dyskusja.
 12. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna za 2016 rok.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2022.
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28 w mieście Konstancin-Jeziorna.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 67/IV/5/2003 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych - część wschodnia - etap 1.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy gminą Konstancin-Jeziorna, a miastem stołecznym Warszawą dotyczącej realizacji projektu pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT).
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Granicznej w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Bielawskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 84/6 z obrębu 01-16.
 22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 1384/2 z obrębu 0001 Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 117 z obrębu 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 25. Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 211/3, 211/5, 211/6 z obrębu 0004 Czarnów.
 26. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna numer 12/3, z obrębu 01-16.
 27. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Świetlicowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 12/5 i 12/6, z obrębu 01-16 wraz z nabyciem prawa własności do znajdujących się na nieruchomości budynków.
 28. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna Nr 214/VII/17/2016 r. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Świetlicowej stanowiącej działki ew. nr 12/5 i 12/6 z obrębu 01-16.
 29. Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w przedmiocie budowy Centrum Sportu w Konstancinie-Jeziornie.
 30. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
 32. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 33. Korespondencja.
 34. Rozpatrzenie skarg.
 35. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji

 Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Joanna Bednarczyk
Data wytworzenia: 2017-06-13
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-06-14
Data aktualizacji: 2017-06-14
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna