XXXII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 31 maja 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z XXVIII, XXX i XXXI sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Wystąpienia mieszkańców.
 7. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap II.
 8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna – etap III.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 244/VI/23/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych – część wschodnia, zmienionej uchwałą Nr 302/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016r.
 10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 473/VII/28/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego – etap 1.
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr. ew. 15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek –Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 416/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji-Konstancin-Jeziorna 2020+.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
 15. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Obory.
 19. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 226/VI/22/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy- Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach  stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym  obowiązkowym wymiarze godzin oraz socjoterapeutów, reedukatorów, pedagogów, psychologów i logopedów.
 20. Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 178/VII/14/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, przedszkoli i innych form  wychowania przedszkolnego oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
 21. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu nr 1 przy ul. Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie.
 22. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej gminy Konstancin-Jeziorna za rok 2016.
 23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Jagiellońskiej stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58 z obrębu 03-23.
 24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Prusa stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 58/2 z obrębu 03-06.
 25. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Królowej Jadwigi  stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 158 z obrębu 03-15.
 26. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Szymanowskiego stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 196/8 z obrębu 03-23.
 27. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Bielawskiej w Konstancinie-Jeziornie stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 22 z obrębu 01-24.
 28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 47/13 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 29. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyły na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 148/14 z obrębu 0019 Opacz, gmina Konstancin-Jeziorna.
 30. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, na działce ewidencyjnej numer 440/1  z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 31. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości  położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Bielawskiej 2 stanowiącej działkę ewidencyjną  nr 20/1 z obrębu 01-24.
 32. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kawęczynek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 85/7 z obrębu 0010 Kawęczynek-Borowina.
 33. Projekt uchwały w sprawie oceny realizacji programu „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka”.
 34. Projekt uchwały w sprawie oceny realizacji kontraktu na budowę ratusza z firmą Coprosa Polska sp. z o.o. Liderem i członkiem konsorcjum.
 35. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
 36. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
 37. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
 38. Korespondencja.
 39. Rozpatrzenie skarg.
 40. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Projekty uchwał na XXXII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2017-05-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-05-16
Data aktualizacji: 2017-05-16
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna