XXX sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
 3. Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
 4. Uchwalenia  statutu sołectwa Obory.
 5. Ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom i przewodniczącym rad osiedlowych.
 6. Udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
 7. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych  numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 8. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 83/2 i 84/2 z obrębu 01-14, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 9. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 10. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działce ewidencyjnej numer 15/8 z obrębu 0003 Ciszyca, gmina Konstancin-Jeziorna.
 11. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działkach ewidencyjnych  numer 53 i 9/15 z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 12. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych  numer 27/1 i 27/2 z obrębu 0013 Kierszek, gmina Konstancin-Jeziorna.
 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na działkach ewidencyjnych numer 96/18 i 92/24 z obrębu  0010 Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna.
 14. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej  Spółki Gazownictwa  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazownicy w Warszawie, na działce ewidencyjnej    numer 4/22 z obrębu 01-18, położonej w Konstancinie-Jeziornie.
 15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Nowe Wierzbno- rejon ulicy Granicznej  (m. Konstancin-Jeziorna)
 16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  rejonu „Hugonówki” w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Klarysew-Gawroniec – etap1.
 18. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap I.
 19. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap II.
 20. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna –etap III.


X. Wystąpienia mieszkańców.    
XI. Korespondencja.
XII. Rozpatrzenie skarg.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


 • Poniżej do pobrania zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna w formacie DOCX
  (rozmiar: 15,6 KB).

 • Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2017-04-11
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-04-11
Data aktualizacji: 2017-04-12
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna