XXVIII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:

I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
V. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.
VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Podjęcie uchwal w sprawie:

 1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
 3. Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych.
 4. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 5. Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
 6. Uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku.
 7. Przystąpienia Gminy Konstancin-Jeziorna do Programu .Ogólnopolska Karta Seniora - edycja Konstancin-Jeziorna”.
 8. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (dot. prowadzenia działalności pocztowej).
 9. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie (dot. prowadzenia działalności prawniczej, rachunkowej).
 10. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Jana Sobieskiego, stanowiącej działkę ewidencyjną numer 141/4 z obrębu 03-15.
 11. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna.
 12. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna.
 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 52/31 w obrębie 0015 Obory-Łyczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 14. W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna nr 411/VI/33/2013 z dnia 5 maja 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Konstancin-Jeziorna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 15. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 30 z obrębu 03-06 w Konstancinie-Jeziornie.
 16. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Kawęczyna zachodniego - etap 1.

X. Wystąpienia mieszkańców.
XI. Korespondencja.
XII. Rozpatrzenie skarg.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja punktu X. wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz. 14.00

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 • Poniżej do pobrania zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna w formacie PDF (rozmiar: 61,4 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2017-03-14
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-03-14
Data aktualizacji: 2017-03-27
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna