XXVII sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna


Działając na mocy art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jednolity  z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) informuję, iż zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Świetlicowej 1.

Proponowany porządek obrad:


I. Otwarcie obrad.
II. Stwierdzenie kworum.
III. Przyjęcie porządku obrad.
IV. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji.
V. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
VI. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
VII. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
IX. Podjęcie uchwał w sprawie:
 

 1. Zmian uchwały budżetowej na rok 2017.
 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2017-2020.
 3. Przyjęcia Programu „Konstancińska Karta Seniora”.
 4. Ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na dopłatę do 1 m³ ścieków  dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na 2017r.
 5. Ustalenia  jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2017.
 6. Ustalenia zasad otrzymywania diety przez sołtysów oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy Konstancin-Jeziorna.
 7. Umowy z Powiatem Piaseczyńskim dotyczącej wspólnej realizacji inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Mirkowskiej wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie.
 8. Wyrażenia  zgody  na zawarcie umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1/2, 1/3 i 31/2 w obrębie 03-08 przy ul. Mostowej 15 w Konstancinie-Jeziornie oraz niezabudowanej  nieruchomości stanowiącej działkę  nr ewidencyjny 1/1 o powierzchni 0,0368 ha w obrębie ewidencyjnym 03-08 przy ul. Mostowej w Konstancinie-Jeziornie.
 9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Obory oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 32/6 z obrębu 0016 Obory.
 10. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Mirkowskiej stanowiącej działkę ewidencyjną numer 4/10 z obrębu 02-02.
 11. Nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości  Kierszek, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 16/1, 16/4,17/1 z obrębu 0013 Kierszek.
 12. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 167/20 z obrębu 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.
 13. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działce ewidencyjnej numer 440/1 z obrębu 0014 Łęg, gmina Konstancin-Jeziorna.
 14. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 24 w obrębie 0016 Obory, gmina Konstancin-Jeziorna.
 15. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na działce ewidencyjnej numer 117 w obrębie 0021 Słomczyn, gmina Konstancin-Jeziorna.
 16. Wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na działkach  ewidencyjnych  numer 53, 9/14  z obrębu 03-26, położonych w Konstancinie-Jeziornie.
 17. Wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Gąsiorowskiego stanowiącej działkę ewidencyjną numer 8/1 z obrębu 03-22.
 18. Nabycia do zasobu  nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Czarnowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 17/9 z obrębu 0004 Czarnów.
 19. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika  wieczystego nieruchomości położonych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w obrębach geodezyjnych 0015 Obory-Łyczyn oraz 0016 Obory.
 20. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie.
 21. Wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu niemieszkalnego położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna  przy ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie  (z przeznaczeniem na prowadzenie  działalności gastronomicznej).
 22. Zasad odpłatności za pobyt w schronisku dla osób  bezdomnych.
 23. Uchwalenia programu profilaktyki schorzeń  narządu wzroku ze szczególnym uwzględnieniem jaskry i zaćmy.
 24. Uchwalenia programu polityki zdrowotnej „Profilaktyka i wczesna diagnostyka nowotworów skóry, ze szczególnym  uwzględnieniem czerniaka”.
 25. Określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do  publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  przy szkołach podstawowych, dla których gmina Konstancin-Jeziorna jest organem prowadzącym.
 26. Określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych dla których  organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna.
 27. Określenia wysokości  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w czasie  przekraczającym wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
 28. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
 29. Zmiany uchwały Nr 199/VI/21/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru północno-zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna.
 30. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.15/13, 15/17 i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina) w gminie Konstancin-Jeziorna.
 31. Zmiany uchwały nr 310/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu Skolimowa wschodniego.
 32. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz  udzielenia dotacji celowej Gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie.
 33. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew.8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie.
 34. Rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie odmowy odpłatnego umieszczania informacji o działalności kancelarii prawnej na jednym z przystanków należących do gminy Konstancin-Jeziorna.

X. Wystąpienia mieszkańców.   
XI. Korespondencja.
XII. Rozpatrzenie skarg.
XIII. Wolne wnioski.
XIV. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.

Realizacja pkt. X wystąpienia mieszkańców przewidywana jest około godz.14.00

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Andrzej Cieślawski


Projekty uchwał na XXVII sesję Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna dostępne są w zakładce: Projekty uchwał RM/2017 (Uwaga! Link otwiera się w nowym oknie).

 • Poniżej do pobrania zawiadomienie o XXVII sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorna w formacie DOCX (rozmiar: 19,6 KB).
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Bożena Mirończuk
Data wytworzenia: 2017-01-24
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2017-01-24
Data aktualizacji: 2017-01-25
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna