Zarządzenia Burmistrza Gminy - 2017 r.

Zarządzenie nr 174/VII/2017

Z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących komunikacji publicznej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 169/VII/2017

Z dnia 18 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 30/VII/2017 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wysokości środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2018 oraz powołania komisji opiniującej wnioski i przeprowadzającej procedurę kształtowania Budżetu Obywatelskiego.

Zarządzenie nr 168/PF/VII/2017

Z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 167/VII/2017

Z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 164/VII/2017

Z dnia 13 września 2017 r. w sprawie korekty przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie nr 163/VII/2017

Z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Zarządzenie nr 162/VII/2017

Z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Konstancin-Jeziorna do składu komisji tworzonej przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie do odbioru zrealizowanego zadania pn. „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim” realizowanego w ramach umowy partnerskiej.

Zarządzenie nr 161/PF/VII/2017

Z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 160/VII/2017

Z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 159/PF/VII/2017

Z dnia 7 września 2017 r. do Uchwały nr 551/VII/37/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 6 września 2017 r.

Zarządzenie nr 158/VII/2017

Z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania komisji do posegregowania dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2015 r., w tym w szczególności materiałów zgromadzonych i pozostających w depozycie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 157/VII/2017

Z dnia 4 września 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna w latach 2017-2018.

Zarządzenie nr 156/PF/VII/2017

Z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2017 rok.

Zarządzenie nr 155/VII/2017

Z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Zarządzenie nr 154/VII/2017

Z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2017.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna