Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Kogo dotyczy
Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Ponadto każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

  • udostępnionych w systemie teleinformatycznym
  • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.   

Formularze/ Wnioski do pobrania
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego należy wypełnić na załączonym formularzu.

Opłaty
Informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania  udostępniane lub przekazywane są bezpłatnie. Z zastrzeżeniem - jeżeli w wyniku udostępnienia informacji sektora publicznego na wniosek, UMiG Konstancin-Jeziorna poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, UMiG Konstancin-Jeziorna może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Ww. opłata będzie wyliczana indywidualnie dla każdego wniosku.

Miejsce składania dokumentów
Wniosek można przesłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@konstancinjeziorna.pl
  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 31, 05-520 Konstancin-Jeziorna)

Termin załatwienia sprawy
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna
Szczegółowe informacje dotyczące ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawarte są w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystywania następuje w przypadku, gdy dostęp do informacji podlega ograniczeniom lub gdy mogą zostać naruszone prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim. Odmowa następuje w drodze decyzji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) z tym że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2016-02-25
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2016-10-18
Data aktualizacji: 2016-10-18
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna