Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2016

Zarządzenie nr 019/VII/2016

z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Zarządzenie nr 018/VII/2016

z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, integracji społecznej, ratownictwa i ochrony ludności, w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016.

Zarządzenie nr 017/VII/2016

z dnia 4 lutego sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych

Zarządzenie nr 016/VI/2016

z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Wilanowskiej 1A (dz. ew. 4/1 z obr. 02-03 oraz dz. ew. nr: 108/7, 108/18, 108/20 z obr. 03-12).

Zarządzenie nr 015/PF/VII/2016

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 014/VII/2016

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej nr 108/19 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.

Zarządzenie nr 013/VII/2016

z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części działki ewidencyjnej numer 108/15 z obrębu 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ulicy Literatów.

Zarządzenie nr 012/PF/VII/2016

z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 204/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 011/VII/2016

z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych iy zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016

Zarządzenie nr 010/VII/2016

z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i pierwszych klas szkól podstawowych

Zarządzenie nr 009/PF/VII/2016

z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2016 rok.

Zarządzenie nr 008/VII/2016

z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Zarządzenie nr 007/VII/2016

z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i tury styki w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2016

Zarządzenie nr 006/VII/2016

z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.

Zarządzenie nr 005/VII/2016

z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-27 13:21:00 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna